Algemene Reparatie- en Service Voorwaarden

Algemene Reparatie- en Service Voorwaarden Van West India Mercantile Co. N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçaose Salinja, hierna te noemen “de reparateur”.

 1. Alle betrekkingen tussen de reparateuren de opdrachtgever zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, niet tegenstaande het bestaan van algemene voorwaarden aan de zijde van de opdrachtgever.
 2. Onder reparatie wordt steeds mede verstaan het vervangen van onderdelen en het servicen van de in reparatie gegeven goederen, waar deze voorwaarden 00k op van toepassing zijn.
 3. Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend en verbinden de reparateur niet, tenzij de reparateurenige opgave schriftelijk met zoveel woorden heeft gegarandeerd. In alle gevallen zullen verhogingen van belasting, rechten, prijzen van onderdelen, vrachtkosten, koersverschillen, keurloon en andere onvoorziene uitgaven steeds doorberekend worden.
 4. Een reparatieopdracht kan mondeling of schriftelijk worden gedaan; de reparateur is niet gehouden een opdracht te aanvaarden, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
 5. De reparateur kan de opdracht teruggeven in geval hij niet in staat is de reparatie uit te voeren, in welk geval de opdrachtgever de gemaakte kosten inclusief arbeidsloon van de reparateur zal vergoeden.
 6. Alle reparatietijden zijn geheel vrijblijvend, terwijl overschrijding van een gestelde reparatietijd nimmer grond zal zijn voor ontbinding van de overeenkomst voor de opdrachtgever, tenzij in geval van opzet of grove schuld van de reparateur, niet zijnde opzet of grove schuld van één der werknemers van e reparateur.
 7. De reparateur zal niet aansprakelijk zijn voor schade, hoe 00k genaamd of hoe ook ontstaan, als gevolg van gebrekkige, onvolkomen, ondeugdelijke, te late, deel- en/of niet reparatie, tenzij in geval van opzet of grove schuld van de reparateur, niet zijnde opzet of grove schuld van één der werknemers van de reparateur.
 8. De opdrachtgever is steeds gehouden de fakturen van de reparateur te betalen zonder enige korting of compensatie toe te passen. De reparateur is steeds bevoegd voorschotten te vragen die de opdrachtgever gehouden is te betalen eveneens zonder enige korting of compensatie toe te passen.
 9. Alle betalingen dienen te geschieden op door de reparateur aan te geven wijze, vóór bij of na reparatie van de goederen, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na dagtekening van de faktuur.
 10. Bij betaling na vervaldatum van de faktuur als onder 9) of na af loop van enige betalingstermijn zal de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als voile maand zal gelden.
 11. Ingeval van non of niet-tijdige betaling vervalt elk recht op eventueel verstrekte korting ten behoeve van de opdrachtgever; Indien een afbetalingsregeling is getroffen, is het gehele resterende bedrag van rechtswege opeisbaar bij non- of niet tijdige betaling van enige termijn.
 12. Het staat de reparateur vrij derden met de incasso te belasten. De incasso zal geschieden onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden.
 13. Ingeval van non of niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten 20% van de hoofdsom met een minimum van Naf. 50,00 bedragen en komen ten laste van de opdrachtgever evenals alle gerechtelijke koste n.
 14. Vertragingsrente en incassokosten zijn niet vatbaar voor rechterlijke matiging.
 15. Ingeval van non of niet-tijdige betaling is de reparateur niet gehouden verdere reparaties te verrichten, noch de in reparatie gegeven goederen at te geven aan de opdrachtgever noch bestellingen af te leveren alvorens volledige betaling inclusief rente en kosten te hebben ontvangen op alle openstaande vorderingen van de reparateur, ongeacht of deze nu betrekking hebben op enige reparatieopdracht, op het betreffende goed, of vallen binnen de garantieperiode.
 16. Teruggave van goederen door de reparateur aan de opdrachtgever geschiedt slechts tegen overhandiging aan de reparateur van het door de reparateur aan de opdrachtgever afgegeven ontvangstbewijs.
 17. De reparateur zal niet aansprakelijk zijn voor schade hoe ook genaamd of hoe ook ontstaan als gevolg van teruggave van goederen aan een ander dan de opdrachtgever tenzij in geval van opzet of grove schuld van de reparateur, met zijnde opzet of grove schuld van één der werknemers van de reparateur.
 18. Voor alle goederen die door de opdrachtgever niet zijn opgehaald binnen een termijn van drie maanden na de datum waarop bij aangetekende brief of anderzins is meegedeeld aan de opdrachtgever dat de goederen opgehaald kunnen worden, worden opslagkosten in rekening gebracht van Naf. 2,50 per goed voor elke volgende dag dat deze niet opgehaald worden. De reparateur is tevens bevoegd na verloop van bedoelde termijn van drie maanden zonder dat nog enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is de goederen weg te gooien, of ze onderhands of in het openbaar te verkopen als zijnde de eigenaresse en zich uit de opbrengstenige openstaande faktuur, rente of kostenvordering of niet betaalde opslagkosten te voldoen.
 19. Reclames over gerepareerde goederen dienen binnen 72 uur na terugontvangst van de goederen schriftelijk te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak op de reparateur terzake van het betrokken gebrek.
 20. Garanties worden uitsluitend schriftelijk gegeven.
 21. Op de betrekkingen tussen reparateuren opdracht9ever is Nederlands Antilliaans recht van toepassing en het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao bij uitsluiting bevoegd tot kennisname van geschillen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 29 mei 2014 gedeponeerd ter Griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao.